תקנון

תקנון

הגדרת מושגים:

 • "האתר"birkadin.co.il – הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הבלעדי הוא חברת "אוהב ציון בע"מ", חלק מקבוצת אוהב ציון, ח.פ. 512774019 שמשרדיה נמצאים ברחוב המלאכה 3, א.ת. הר טוב א', בית שמש.
 • "החברה" – "ביר קדין – "Bir Kadin הינו חלק מקבוצת אוהב ציון וכל המיוחס בתקנון תחת המושג חברה מופנה ל "ביר קדין – Bir Kadin" בלבד.
 • "הפריטים" – פרטי הלבוש, האביזרים, ההנעלה ומוצרי האופנה המופיעים באתר וניתנים לרכישה ע"י הצרכן הסופי.
 • "המשתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, בכפוף לקיום התנאים המצטברים להלן;
  • משתמש שגילו 18 שנים ומעלה.
  • משתמש קטין (שגילו מתחת ל – 18 שנים) ו/או מי שזקוק לקבלת אישור מצד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, אשר מצהיר כי עם השימוש באתר, קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופוס ו/או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר.
  • משתמש שברשותו דואר אלקטרוני.
  • משתמש שבבעלותו כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות
 • "פעולה" – כל תנועה של משתמש באתר לרבות רכישת מוצרים, שיטוט באתר וקריאת תכנים.

כללי:

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע"י "משתמש" באתר, כהגדרתו לעיל.
 • תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין.
 • מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם במלואם.
 • למשתמש ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו.
 • משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 • הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר בכל הפלטפורומות. (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
 • תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן ממועד פרסומו באתר.
 • החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.
 • האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.
 • החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות מיוחדות באתר במקביל ו/או בשונה מהמבצעים וההטבות הניתנות בכל נקודות המכירה. הנהלת החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

השירותים הניתנים באתר

 • גלישה ועיון בתוכן השיווקי הופיע באתר לרבות קלטוג פריטים, אבזירי אופנה, הנעלה, בלוג ועוד.
 • רכישת מוצרים ממגוון ההיצע באתר
 • פתיחת חשבון משתמש – המשתמש יכול להירשם לאתר ובכך לשמור את פרטיו האישיים, בכדי לקצר את תהליך הרכישה העתידית באתר (למעט פרטי האשראי שאינם נשמרים במאגרי החברה) . כל משתמש אשר יחפוץ לפתוח משתמש יפיק לעצמו סיסמה שתהיה באחריותו הבלעדית, ויהיה רשאי להחליפה כרצונו.
 • הנהלת החברה תהיה רשאית למחוק/לבטל משתמשים אשר פרטיהם חלקיים/ אינם נכונים או קיימים כבר במאגר תחת שם זהה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 • ניתן לבצע רכישה מבלי לפתוח משתמש באתר. כאשר משתמש יבצע רכישה מבלי להירשם, תהליך הרכישה יתבצע כהזמנת אורח, ובתומה פרטיו האישיים ופרטי ההזמנה לא ישמרו בהיסטוריית הרכישות של הלקוח.
 • יצירת רשימת העדפה (Wishlist ♥) – רשימה של פריטים מועדפים שנבחרו ע"י המשתמש ומשמשים אותו בכדי לשמור פריטים נבחרים.
 • הרשמה לדיוור (ניוזלטר) – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי, מבצעים והטבות מיוחדות עבור המשתמש.
 • הרשמה לדיוור – משתמש אשר מילא את טופס ההרשמה קיבל על עצמו את ההסכמה כי יעשה שימוש ע"י החברה או מי מטעמה בפרטיו האישים ובכתובת דואר האלקטרוני ברשותו על מנת לספק לו את התכנים השיווקיים המיועדים לו.
 • הסרת הרשמה – משתמש רשאי להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 • החברה אינה מתחייבת כי למתן כלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע השמור בו.

זכויות יוצרים

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, גזרות, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינן של החברה בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם, תמונותיהם ושפת האתר.) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע"י החברה ו/או מטעמה.
 • אין להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ בפומבי בכל דרך שהיא, למכור ו/או להשכיר מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימנים מסחריים, תמונות, תוכן ושפת האתר, עיצוב וכל היוצא בזאת) כולו או חלקו, ללא קבלת אישור בכתב מראש ובכפוף לתנאי ההסכם ככל שיינתן באם יינתן כלל ע"י החברה, ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 • סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות הפרסומת של החברה, ה- Domain name, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם – כולם מהווים גם הם את הזכויות המוגנות לעיל והינם קניינה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

תחום אחריות

 • השימוש באתר וכל פעולה הנעשית בו היא באחריות מלאה של המשתמש
 • החברה לא תישא בשום אחריות לגבי תכני האתר המידע המופיע והשימוש בהם.
 • חשוב לציין כי החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על פרטיות המשמשים מאגרי המידע והתכנים באתר, אך יש לדעת כי האתר אינו חסין מפני גישה בלתי מורשת במחשבי ו/או במאגרי המידע של החברה. ולכן החברה לא תישא על עצמה כל אחריות בעניין זה.
 • החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר, תכניו השונים, כלל שירותיו או חלק מהם. יש להבהיר כי יתכן וחלק או כל תכני האתר לא יהיו זמינים בשל תקלות, עדכוני גרסה ו/או מקרים שאינם פורטו (עפ"י שיקול דעת החברה בלבד) ולא תהא למשתמש שום עילה להטיל אחריות כזו או אחרת על החברה.
 • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל, ו/או הולם.
 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.

אבטחת מידע

 • החברה עושה כל על מנת לשמור על זכויות הפרטיות של לקוחותיה וכל מידע שיימסר ע"י המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב – 1982 ולא יועבר לצד ג'.
 • החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של משתמשי האתר במאגרי המידע של החברה ו/או בכל בסיס נתונים אחר.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום אבטחת המידע על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשים. החברה פועלת באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) , המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצורך המטרה שלשמה הם נמסרו.
 • על אף האמור לעיל, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, לא תישא החברה באחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזק בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, "וירוסים" ו/או תקלות לציוד המחשב של המשתמש, עיכוב שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בכל עילה.

רכישה באתר

תהליך עסקת הרכישה יתבצע לאחר שהחברה קיבלה את פרטי המשתמש כפי שהתבקש למלא במהלך הרכישה באתר. לאחר אימות פרטי האשראי עם חברת האשראי יחל תהליך ביצוע העסקה.

 • במידה וחברת האשראי אינה מאשרת את תהליך הרכישה, המשתמש יקבל על כך הודעה מתאימה, ותהליך ביצוע העסקה יופסק.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או סכום ההזמנה, בכל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הפסקת תהליך הרכישה ע"י החברה

 • במידה והתברר כי הפריט אינו זמין במלאי/ פגום ו/או אינו ראוי למשלוח למשתמש עפ"י שיקול דעתה של החברה.
 • במידה ובסיום תהליך הרכישה התברר כי המשתמש לא מילא את פרטיו כראוי ו/או התברר כי הפרטים שהזין אינם נכונים.
 • במידה והמשתמש עבר על חוקי התקנון.
 • במידה והמשתמש פעל בניגוד להוראות הדין.
 • במידה והתברר כי המשתמש מתכוון לעשות שימוש בפריטים באופן אשר עלול לפגוע בחברה לרבות צורכי מכירה לגרום צד ג' כלשהו וכל היוצא בזאת ו/או בכל דרך אחרת.
 • במידה שהחברה אינה יכולה להשלים את עסקת הרכישה בשל גורמי חוץ שאינם תלויים בחברה לרבות בעיות טכניות בתפעול האתר וכו'.
 • בנסיבות הנ"ל החברה רשאית להפסיק את תהליך השלמת העסקה של המשתמש. בהתאם לכל סיבה להפסקת תהליך הרכישה, לחברה הזכות הבלעדית להחליט כיצד לנהוג במקרה כזה עם המשתמש.

הפסקת תהליך הרכישה ע"י הלקוח

 • ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 • ניתן לבטל רכישה / להחזיר פריטים עד 14 יום מיום קבלתם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב (למייל: (info@birkadin.co.il ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.
 • במקרה של ביטול העסקה לא יחויב המשתמש על כך, כל עוד ההזמנה בוטלה טרם הוצאתה למשלוח.
 • במקרה של ביטול עסקה כאשר הפריטים הגיעו אל המשתמש בשל כל סיבה שהיא אשר אינה פגם בפריט/פריטים. תהיה זו אחריותו של המשתמש (ועל חשבונו) לשלוח את הפריטים אל מחסני החברה לכתובת אשר נקובה על גב האריזה, בתחתית תקנון זה ולשונית צור קשר של האתר.
 • במקרה בו ביטול עסקה כאשר הפריטים הגיעו אל המשתמש והסיבה לביטול היא פגם באחד הפריטים לפחות, החברה תשיב למשתמש את דמי המשלוח המקובלים (משלוח דבר דואר רגיל).
 • החזר כספי/ החלפת פריט בפריט שווה ערך/ מתן שובר כספי בשווי ערך הפריט יתבצע עם קיום התנאים הבאים:
 • החזרת הפריט למחסני החברה, כאשר לא נעשה בפריט כל שימוש, הפריט נושא את התוויות המקוריות, כל אביזריו הנלווים לרבות: כפתורים, רצועות, חגורות וכו' הושבו יחד עם הפריט ובצירוף חשבונית המס המקורית אשר ניתנה ללקוח בסיום תהליך הרכישה.
 • החלפת הפריט בפריט שווה ערך או מתן שובר כספי בשווי ערך המוצר יהיה לשיקול דעתה של החברה, בהתאם לכל מקרה.
 • החזר כספי יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת הפריטים שחזרו מהמשתמש ובתנאי שעמד במלוא ההנחיות להחזרת פריטים.

אספקת המוצר

 • המשתמש רשאי לבחור את הכתובת למשלוח אליה הוא רוצה שההזמנה תגיע לרבות כתובת ביתו ו/או כל יעד אחר אשר יחליט. המשלוח יתבצע באמצעות שליח מחברת CARGO או כל חברה אחרת לשיקול דעתה של החברה.
 • החברה תספק למשתמש את המשלוח עד 5 ימי עסקים מתום מועד ביצוע ההזמנה באתר, באמצעות חברת השליחויות. החברה אינה נושאת בכל אחריות אשר נוגעת להתנהגות ו/או מחדל הנוגע לחברת השליחויות. החברה לא תישא באחריות בשל איחור במועד השילוח בשל כשלים של חברת השילוח.
 • משלוח לכתובת מעבר לגבולות "הקו הירוק" תסופק עד 10 ימי עסקים מתום מועד ביצוע ההזמנה.
 • דמי המשלוח –
 • בקנייה מ 1₪ עד 99₪ עלות משלוח: 39₪
 • בקנייה מ 100₪ עד 198₪ עלות משלוח: 15₪
 • משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח.
 • האספקה לבית המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית. כמו כן החברה לא מתחייבת על אפשרות שילוח לאיזורים מוגבלים לגישה בשל סיבה ביטחונית. לא תתאפשר אספקה של פריטים מחוץ לשטחי ישראל.
 • לא יתבצע שילוח בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה"מ וחג.
 • איסוף עצמי יתבצע ממחסני החברה בסטודיו ביר קדין (ניתן לרשום: ביר קדין סטודיו ב – Waze)

בכתובת היצירה 3,
איזור תעשייה הר טוב א'
בית שמש.
ת.ד. 9905503

שירות לקוחות

 • לפרטים ובירורים ניתן לפנות בכל עת לכתובת המייל: info@birkadin.co.il או בטלפון: 054-652-7195 *בימי א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 15:00 בימי הפעילות. (שירות הלקוחות הטלפוני יהיה סגור בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה"מ וחג).
 • ניתן לבצע הזמנה טלפונית בשעות הפעילות של שירות הלקוחות.
 • במידה ונעשית פנייה ע"י המשתמש בנוגע להזמנה קיימת, יש לצרף להזמנה את פרטי ההזמנה, לרבות מס' הטלפון של המשתמש ומס' ההזמנה.
סגירת תפריט
×